Mahşerin dört atlısı

Mahşerin Dört Atlısı, İncil’in (Yeni Ahit) Apokalips ya da Vahiy Kitabı olarak isimlendirilen bölümünde, kıyamet alameti olarak ortaya çıkacaklarına inanılan dört atlıdır. Dört atlının kıyamet felaketlerini getirecek yedi mührün açılmasıyla ortaya çıkacağına inanılmaktadır.

Mahşerin Dört Atlısı, İncil yazarlarından Yuhanna’nın Patmos Adasında gördüğü bir vizyona dayanır.

Hristiyan teolojisinde kıyamet alametini ifade eden Mahşerin Dört Atlısı, farklı kültür ve inançlarda da görülmektedir.

Bazılarında doğanın dört elementi olan ateş, su toprak ve hava; bazılarında dört ana yön ve bazılarında dört büyük melek olarak karşımıza çıkmaktadır.

Roma’da mahşeri ifade eden dört atlı sembolü, Yunan Efsanelerinde de yer almaktadır.

Birinci Atlı / Beyaz At​


Sonra baktım, Kuzu yedi mühürden birini açtığında dört canlıdan birinin gök gürültüsü gibi bir sesle ‘Gel!’ dediğini duydum. Baktım ki, beyaz bir at ve binicisinin elinde bir yay. Ona bir taç verildi ve zaferden zafere koşarak, son zaferine doğru ilerledi.’ (Vahiy 6: 1-2)

İsa’nın Armageddon’da yargılama ve cezalandırma için hazır bulanacağı dönemde geleceğine inanılan ilk atlıdır. Beyaz at, diğer atlıların lideri olarak görülür ve İsa’yı sembolize ettiği düşünülür.

İnanışa göre, birinci atlıyı izleyen diğer üç atlı yeryüzünde felaketlere yol açacaklardır. Bu felaketler son günlerin başlangıcını oluşturacaktır.

İkinci Atlı / Kızıl At​


Kuzu ikinci mührü açtığında, ikinci canlının ‘Gel!’ dediğini duydum. Derken, bir diğeri, bir kızıl at çıktı. Binicisine, yeryüzündekiler birbirini boğazlasın diye dünyadan barışı kaldırma yetkisi ve büyük bir kılıç verildi.’ (Vahiy 6: 3-4)

İkinci atlı, birinci atlıdan tamamen farklıdır. Savaş habercisidir ve onun gelişiyle birlikte dünyada barışın sona ereceğine inanılır. Tüm dünyada kaosun hakim olacağı, insanların birbirini parçalayacağı ve kızıl atlının kılıcının kana doymayacağı düşünülür.

Üçüncü Atlı / Siyah At​


Kuzu üçüncü mührü açtığında, üçüncü canlının ‘Gel!’ dediğini duydum. Baktım ki bir siyah at ve binicisinin elinde bir terazi. O anda sanki dört canlının arasından gelen bir ses duydum; şöyle diyordu: ‘Bir ölçek buğday bir dinara ve üç ölçek arpa bir dinara. Zeytinyağı ve şarabı ziyan etmeyin.’ (Vahiy 6: 5-6)

Üçüncü atlı, kıtlığın habercisidir. Yalnızca gıda yetersizliğinin değil, savaş sırasında kullanılmayan tarlalar sonucunda ortaya çıkacak kıtlık ve açlığın sembolüdür. Aynı zamanda gelir dağılımındaki adaletsizliği de temsil eder.

Dördüncü Atlı / Soluk At​


Kuzu dördüncü mührü açtığında, dördüncü canlının sesini duydum. ‘Gel!’ diyordu. Baktım, soluk renkli bir at, binicisinin adı da Ölüm. Hemen arkasından ölüler diyarı geliyordu. Kılıçla, kıtlıkla, kırgınla ve yerin vahşi hayvanlarıyla öldürmeleri için onlara dünyanın dörtte biri üzerinde yetki verildi.’ (Vahiy 6: 7-8)

Dördüncü atlı, dört atlı arasında en ürkütücü olandır. Belirgin bir rengi yoktur. Salgın ve kitlesel hastalıkları temsil eder. İlk üç atlının özeti ve toplamı olarak düşünülür.

Yerin Vahşi Hayvanları​


Savaşlar, kıtlık ve salgın hastalıklarla birlikte yerin vahşi hayvanlarının da ölüme yol açacağına inanılmaktadır. Akademisyenlerin bir kısmı, yerin vahşi hayvanları ile yozlaşmış insanların sembolize edildiğini belirtmektedir. Toplu katliamlar, bombalı saldırılar ve cinayetler gibi eylemlerle ölümlere yol açan insan ve grupları anlattığı düşünülür. Kızıl, siyah ve soluk atlılarla birlikte bu kötü insanların da felaketlerin sebebi olduğuna inanılır.

Beyaz atlı ile yerin vahşi hayvanları arasında bağlantı yoktur. Beyaz atlı kötü insanları Armageddon’da yok edecektir.

Mahşerin Dört Atlısının Diğer Kültürler ve İnanç Sistemlerindeki Örnekleri​


Kutsal Dörtlü,

Dört Büyük Melek,

Gökyüzünü Tutan Dört Sütun,

Mısır’da Amset, Hapu, Tesautmutf, Quabsenuf olarak isimlendirilen doğudaki, batıdaki, kuzeydeki ve güneydeki ruhlar,

Hindistan’da İndra, Varouna, Rouvera ve Yama olarak isimlendirilen Cennetin Kralı, Suların Tanrısı, Servetin Tanrısı ve Ölülerin Hakimi,

Çin’de dünyanın (ülkenin) dört köşesini simgeleyen ve dört yönü ifade eden Tse-Yo.

Atlılar​


Beyaz Atlı, kutsallığı ve temizliği temsil eder. Binicisinin İsa Mesih, yani atanmış kral olduğuna inanılır. Yay taşır ve tacı vardır. Şeytanla, cinlerle ve kötü insanlarla savaşır. Yeryüzünden kötülüğün temizlenmesini ve Tanrı’nın göksel krallığının kurulmasını sağlar. Tüm atlılar Armageddon Savaşının zaferle sonuçlanmasıyla görevini tamamlar.

Kızıl Atlı, savaşlarda dökülen kanları temsil eder. Dünyadan barışı kaldırma yetkisi vardır. Büyük bir kılıç taşır. Savaşların ve çatışmaların yaşanacağı ortamı simgeler.

Siyah Atlı, açlığı ve kıtlıkları temsil eder. Bir terazi taşır. Savaşlar ve doğaya verilen zarardan dolayı ortaya çıkan kıtlığı, açlığı ve adaletsizliğin hüküm sürmesini simgeler.

Soluk Atlı; salgın hastalıkları, ölümü ve çürümeyi simgeler.

Mahşerin Dört Atlısı, yüzyıllar boyu pek çok sanatçının eserine konu olmuştur. Ayrıca 2009 yılında Horsemen ismini taşıyan bir film de çekilmiştir.
 
Üst Alt